ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล-เรื่อง-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2559

Comments

comments