การช่วยเหลือราษฎรประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

การช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยพิบัติ  (ุอุทกภัย)

เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลาประมาณ  18.30  น.  ได้เกิดเหตุพายุฝนและมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพี้้นที่   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำการเกษตร   จากการออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย  ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านหนองลากฆ้อน   หมู่ที่ 2  บ้านยางสามต้น   หมู่ที่ 3  บ้านบ่อแต้   หมู่ที่ 4  บ้านหนองพระ  หมู่ที่ 5  บ้านหนองโพธิ์   หมู่ที่ 7  บ้านเขาพนมพา  หมู่ที่ 8  บ้านเขาเขต   หมู่ที่ 9  บ้านดงคันแทว  หมู่ที่ 13  บ้านดงหมอนทอง  หมู่ที่ 14  บ้านหนองพระใต้  หมู่ที่ 16  บ้านหนองพระเหนือ   ได้รับความเดือดร้อนและมีข้าวของเสียหาย

 

   

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  19  งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้ใช้เงินสำรองจ่าย  เพื่อกรณีที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม  สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย  ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556   ทำให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สามารถสำรวจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระได้อย่างรวดเร็ว

                        

Comments

comments