การดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองพระ

 

การดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองพระ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

              กิจกรรมที่ 1  การอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

              ดำเนินการในวันที่  7  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากพฤติกรรมในด้านต่างๆ เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง   คิดเป็นร้อยละ 90.00

                         

                        

                  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

               ดำเนินการในวันที่  14  กันยายน  2560    มีการจัดตั้งเครือข่ายการดูแลสุขภาพ  นำประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่งพบว่าจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมลดลง  คิดเป็นร้อยละ  28.57

               ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

               เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับการอบรมมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากพฤติกรรมในด้านต่างๆ เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง   คิดเป็นร้อยละ 90.00

 เชิงคุณภาพ

จัดตั้งเครือข่ายการดูแลสุขภาพ  นำประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่งพบว่าจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมลดลง  คิดเป็นร้อยละ  28.57

 

  ********************************

Comments

comments