การดำเนินการตามโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560

การดำเนินการตามโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                         

                            กิจกรรมที่ 1  การอบรมเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย

                      ดำเนินการในวันที่ 9  สิงหาคม  2560  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

                     1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 176 คน พบว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรได้รับการตรวจคัดกรอง   คิดเป็นร้อยละ 20.00

2. ผู้บริโภคอายุ 15-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรอง  คิดเป็นร้อยละ  2

3. สถานบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวังทรายพูนจัดบริการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ร้อยละ 100

                     4. เกิดกลุ่ม,ชมรม,แกนนำเกษตรปลอดสารพิษระดับตำบล

                     5. ประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรมีความเสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 5

                   

                   

           ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 176 คน พบว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรได้รับการตรวจคัดกรอง   คิดเป็นร้อยละ 20.00

เชิงคุณภาพ

1.ผู้บริโภคอายุ 15-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรอง  คิดเป็นร้อยละ  2

2. สถานบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวังทรายพูนจัดบริการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ร้อยละ 100

3. เกิดกลุ่ม,ชมรม,แกนนำเกษตรปลอดสารพิษระดับตำบล

4. ประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรมีความเสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 5

******************

Comments

comments