การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพธิ์

การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 5  บ้านหนองโพธิ์

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                              กิจกรรมที่ 1  การอบรมการดำเนินงานบ้านน่าอยู่

ดำเนินการในวันที่  8 สิงหาคม  2560  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

1.ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 130 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ

2.มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน  หมู่บ้าน  ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 130 คน

เชิงคุณภาพ

มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5   ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

 

************************

Comments

comments