การดำเนินการตามโครงการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

 

การดำเนินการตามโครงการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สุงอายุ (Care giver)

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

กิจกรรม  จัดอบรม  Care  giver  หลักสูตร  70  ชั่วโมง

              ดำเนินการในวันที่  5 -7  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ,  วันที่  17 – 18  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอวังทรายพูน ,  วันที่  13 – 14  กันยายน  2560  ณ  ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอวังทรายพูน  และวันที่  20 – 22  กันยายน  2560  ณ  ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอวังทรายพูน   โดยกิจกรรมที่ดำเนินการแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ

              1. การอบรมภาคทฤษฎี

                           

  

             2. การฝึกปฏิบัติในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

                         

                         

                                           

       ผลที่ได้รับ

            1. ตำบลหนองพระมีระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง  เข้าถึง  บริการสุขภาพ  ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง  ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ไม่ถูกทอดทิ้ง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            2. มี  Care  giver  ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

           3. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิ์ประโยชน์  จากทีมหมอครอบครัว  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองพระ  โดยจะดำเนินการเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย  ในวันที่มีคลินิกโรคเรื้อรัง  (ช่วงบ่าย)  ของ รถ.สต. หนองพระ  และ รพ.สต.บ้านยางสามต้น

           4. มีแนวทางการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน

           5. มีพัฒนาระบบส่งต่อ  ระบบข้อมูล  และระบบการดูแลต่อเนื่องที่่บ้าน  ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาวภายในเขตพื้นที่เป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน

     หมายเหตุ   ประวัติการอบรมของ  คุณ ฐิตาพร  เรเรือง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สากเหล็ก   (วิทยากร)

                   –  การอบรมการผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ  (Care  Manager)  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์  และศูนย์อนามัยที่ 3  จังหวัดนครสวรรค์

                  –  การอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  (Paliative  Care)  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

                 –  การอบรมดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง  (CAPD)  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

                –  การอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา  (Counseling)  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

                –  การอบรมให้ความรู้  Mimi  Case  manager  ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                –  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (รักษาโรคเบื้องต้น)  หลักสูตร  4  เดือน  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

                                              *****************************

Comments

comments