การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 14 บ้านหนองพระใต้

 

การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 14  บ้านหนองพระใต้

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                          กิจกรรมที่ 1  การอบรมการดำเนินงานบ้านน่าอยู่

ดำเนินการในวันที่  18  สิงหาคม  2560      ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้    โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 91 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ

2. มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน  หมู่บ้าน  ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

 เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 91 คน

เชิงคุณภาพ

มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 14   ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่ร้อยละ  60.00

******************

Comments

comments