การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 15 บ้านหนองโพธิ์เงิน

การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 15  บ้านหนองโพธิ์เงิน

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                    กิจกรรมที่ 1  การอบรมการดำเนินงานบ้านน่าอยู่

                   ดำเนินการในวันที่  27  กรกฎาคม  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

                   1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ

                   2. มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน  หมู่บ้าน  ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

                    ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

เชิงคุณภาพ

                    มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 15   ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

*******************

Comments

comments