การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 16 บ้านหนองพระเหนือ

 

การดำเนินการตามโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรคภัยผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี หมู่ที่ 16  บ้านหนองพระเหนือ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                          กิจกรรมที่ 1  การอบรมการดำเนินงานบ้านน่าอยู่

ดำเนินการในวันที่  16  สิงหาคม  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้     โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 132 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ

2. มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน  หมู่บ้าน  ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

 เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 132 คน

 เชิงคุณภาพ

มีการติดตามตรวจประเมินบ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 16   ให้ชุมชนมีจำนวนบ้านผ่านเกณฑ์บ้านน่าอยู่  ร้อยละ  60.00

 

********************

Comments

comments