การดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต

 

การดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                     กิจกรรมที่ 1  การอบรมการตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต  ประจำปีการศึกษา 2560

                    ดำเนินการในวันที่  30  มิถุนายน  2560    ร.  โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา    ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ โดยผลสำเร็จดังนี้

                    1.ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 236 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคภัยและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศวิธี และป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการจราจร

                    2.  ผลการทดสอบกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้ง 2 เรื่อง  และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก

                                        

                           

                    ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

 เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 236 คน

เชิงคุณภาพ

ผลการทดสอบกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้ง 2 เรื่อง  และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก

 

******************

Comments

comments