การดำเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

การดำเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  หมู่ที่ 1

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                           กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ดำเนินการในวันที่  22  สิงหาคม  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 62 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก  คิดเป็นร้อยละ  85.23

 

 

                          กิจกรรมที่ 2  การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                  

ดำเนินการในวันที่  23  สิงหาคม  2560   กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  60  คน ร่วมกันเดินรณรงค์เก็บขยะ  เก็บกวาดทำความสะอาด  และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

     

 

                        กิจกรรมที่ 3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ดำเนินการในวันที่  24  สิงหาคม  2560  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  60  คน            สามารถอภิปรายและสรุปผลจากการดำเนินงานได้ว่า  ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจถึงภาวะเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้น  และกลุ่มเป้าหมายสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 62 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก  คิดเป็นร้อยละ  85.23

 เชิงคุณภาพ

1.  เกิดการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะ เก็บกวาดทำความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

2. เกิดความตระหนักและความเข้าใจถึงภาวะเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้นและสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้

 

*************

Comments

comments