การดำเนินการตามโครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน หมู่ที่ 11

 

การดำเนินการตามโครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน  หมู่ที่ 11

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                 กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

                 ดำเนินการในวันที่  11  กันยายน  2560  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 7 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    คิดเป็นร้อยละ  89.00

              กิจกรรมที่ 2  อาสาสมัครสาธารณสุขลงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

              ดำเนินการในวันที่  11  กันยายน  2560  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  7  คน ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  86.00

             กิจกรรมที่ 3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

             ดำเนินการในวันที่  12  กันยายน  2560  อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

            ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 7 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    คิดเป็นร้อยละ  85.00

  เชิงคุณภาพ

  1. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  00
  2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

****************

Comments

comments