การดำเนินการตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีของชาวหมู่ 6 ดงพลับ

การดำเนินการตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีของชาวหมู่ 6  ดงพลับ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                          กิจกรรมที่ 1  การอบรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแกนนำ อสม.ในหมู่บ้านเรื่องการป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ดำเนินการในวันที่  28  กันยยายน  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้     โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ตามหลัก 3 อ. 3 ส.   ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

ดำเนินการในวันที่  กรกฎาคม – กันยายน  2560   กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  40  คน ออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์  และติดตามผลหลัง 3 เดือน  โดยการประเมินผลความดันโลหิต  ผลตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว  รอบเอว  จากค่า  BMI

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สามารถรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ตามหลัก 3 อ. 3 ส.  ได้ร้อยละ  80

 เชิงคุณภาพ

1.  มีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์

2.  ติดตามผลหลัง 3 เดือน โดยการประเมินผลความดันโลหิต  ผลตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว  รอบเอว ค่า BMI

 

   *******************

Comments

comments