การดำเนินการตามโครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ 12

 

การดำเนินการตามโครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย  หมู่ที่ 12

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                        กิจกรรมที่ 1  การอบรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแกนนำ อสม.ในหมู่บ้านเรื่องการป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ดำเนินการในวันที่  6  กันยายน  2560  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้    โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ตามหลัก 3 อ. 3 ส.   ร้อยละ 82.00

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

ดำเนินการใน  กรกฎาคม – กันยายน  2560  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  30  คน   ออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์  และติดตามผลหลัง 3 เดือน  โดยการประเมินผลความดันโลหิต  ผลตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว  3  เดือน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สามารถรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ตามหลัก 3 อ. 3 ส.  ได้ร้อยละ  82

เชิงคุณภาพ

1. มีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์

2. ติดตามผลหลัง 3 เดือน โดยการประเมินผลความดันโลหิต  ผลตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว  พบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมความความดัน  เบาหวานให้อยู่ในระดับดีได้

 

**********************

Comments

comments