การดำเนินการตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี

การดำเนินการตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย  ประชาชนมีสุขภาพดี

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                     กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

                    ดำเนินการในวันที่  29  สิงหาคม  2560  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้     โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก  คิดเป็นร้อยละ  80.12

                    กิจกรรมที่ 2  การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

                     ดำเนินการในวันที่  30  สิงหาคม  2560   กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  50  คน   ร่วมกันเดินรณรงค์เก็บขยะ  เก็บกวาดทำความสะอาด  และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

                   กิจกรรมที่ 3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

                   ดำเนินการในวันที่  31  สิงหาคม  2560   กลุ่มเป้าหมายจำนวน  50  คน            สามารถอภิปรายและสรุปผลจากการดำเนินงานได้ว่า  ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจถึงภาวะเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้น  และกลุ่มเป้าหมายสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้

                   ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก  คิดเป็นร้อยละ  80.12

 เชิงคุณภาพ

  1. เกิดการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะ เก็บกวาดทำความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  2. เกิดความตระหนักและความเข้าใจถึงภาวะเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้นและสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้
  3. ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ระยะเวลา  4  สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ค่า  HI  =  8             ค่า  BI  =  4             ค่า  CI  =  20

สัปดาห์ที่ 2  ค่า  HI  =  13           ค่า  BI  =  2             ค่า  CI  =  18

สัปดาห์ที่ 3  ค่า  HI  =  38           ค่า  BI  =  7             ค่า  CI  =  50

สัปดาห์ที่ 4  ค่า  HI  =  78           ค่า  BI  =  21           ค่า  CI  =  150

 

**************

Comments

comments