การดำเนินการตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี

การดำเนินการตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย  ประชาชนมีสุขภาพดี

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                      กิจกรรมที่ 1  การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ดำเนินการในวันที่  12  กันยายน  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด  จำนวน  50  คน

กิจกรรมที่ 2  การอบรมให้ความรู้เรื่องเสริมทักษะด้านการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย

ดำเนินการในวันที่  12  กันยายน  2560  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  50  คน เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและการป้องกันการสัมผัสสารเคมี  เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  88.92

    

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน  ได้รับความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและการป้องกันการสัมผัสสารเคมี  เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  88.92

   เชิงคุณภาพ

  1. ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ได้ผลดังนี้

ปลอดภัย    จำนวน           8  คน

ปกติ         จำนวน           2  คน

มีความเสี่ยง จำนวน         25  คน

ไม่ปลอดภัย จำนวน           5  คน

  1. ประชาชนมีความรู้และสามารถบริโภคผักและปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีในครัวเรือน

******************

Comments

comments