การดำเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ 2560 อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

การดำเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  คณะทำงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ   ประจำปีงบประมาณ 2560  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

              กิจกรรมที่ 1  การจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 

มีการประชุม  พิจารณา  และจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด

                  กิจกรรมที่ 2  การจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด

มีการประชุม  พิจารณา  และให้ความเห็นชอบ  ,  จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อที่ปรึกษากองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ  คณะอนุกรรมการกองทุน  เป็นอย่างมาก ดังนี้

 เชิงปริมาณ

พบว่ามีการประชุมในปี 2560  จำนวน  4  ครั้ง

  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่  1  ลงวันที่  31  มกราคม  2560  จำนวนทั้งสิ้น  5,450.-บาท  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  21  คน
  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่  2  ลงวันที่  8  มีนาคม  2560  จำนวนทั้งสิ้น  3,400.-บาท    มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  17  คน
  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่  3  ลงวันที่  5  พฤษภาคม  2560  จำนวนทั้งสิ้น  6,000.-บาท  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  16  คน
  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่  4  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2560  จำนวนทั้งสิ้น  3,600.-บาท  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  18  คน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  20,700  บาท  (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เชิงคุณภาพ

  1. แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  2. การรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
  3. การบริหารจัดการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในเรื่องของค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ

***************

Comments

comments