การดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายแกนนำสุขภาพภาคประชาชน

การดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ

และเครือข่ายแกนนำสุขภาพภาคประชาชน

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                     กิจกรรมที่ 1  การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  อนุกรรมการและเครือข่ายแกนนำสุขภาพภาคประชาชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ดำเนินการในวันที่  25  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้   โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 81 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนโดยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  จำนวน  81  คน    คิดเป็นร้อยละ  100

      

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

  เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 81 คน

 เชิงคุณภาพ

  1. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  และเครือข่ายแกนนำสุขภาพภาคประชาชน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนโดยรวมผ่านเกณฑ์    ร้อยละ  60  จำนวน  81  คน    คิดเป็นร้อยละ  100
  2. เครือข่ายแกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ
  3. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  4. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็น  ร้อยละ  63  และระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  39.37

************************

Comments

comments