การดำเนินการโครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน หมู่ที่ 9

การดำเนินการโครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน  หมู่ที่ 9

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                          กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ดำเนินการในวันที่  19  กันยายน  2560   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  โดยผลสำเร็จ  คือ  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 9 คน พบว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    คิดเป็นร้อยละ  82.00

กิจกรรมที่ 2  อาสาสมัครสาธารณสุขลงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

ดำเนินการในวันที่  19  กันยายน  2560  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  9  คน ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  89.00

          

กิจกรรมที่ 3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

ดำเนินการในวันที่  20  กันยายน  2560  อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 9 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม         คิดเป็นร้อยละ  82.00

เชิงคุณภาพ

1. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  00

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 ******************

Comments

comments