การดำเนินงานตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัยด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

การดำเนินงานตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัยด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                  กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย  ร้านชำ  และอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล

              ดำเนินการในวันที่  24 – 25  กรกฎาคม  2560    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ   มีผลการดำเนินงานจากผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

             1.  ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประกอบการแผงลอยทั้งสิ้น 30 คน ได้รับความรู้ด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา เครื่องสำอาง)  ที่ปลอดภัยในชุมชน   คิดเป็นร้อยละ 89.96

             2.  ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประกอบการร้านชำทั้งสิ้น 40 คน ได้รับความรู้ด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา เครื่องสำอาง)  ที่ปลอดภัยในชุมชน   คิดเป็นร้อยละ 85.65

  

                      กิจกรรมที่ 2  การลงประเมินสถานประกอบการได้แก่  ร้านชำ  แผงลอย

ดำเนินการในวันที่  31  กรกฎาคม  2560    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ   มีผลการดำเนินงานจากผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

                  1. ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสิ้น 52 คน ได้รับความรู้ด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา เครื่องสำอาง)  ที่ปลอดภัยในชุมชน   คิดเป็นร้อยละ 80.00

                  2. หลังจากร้านแผงลอย (ผู้ปรุงอาหาร และผู้เสิร์ฟอาหาร รวมถึงวัสดุในการใส่อาหาร  เช่น  จาน  ชาม  ช้อน ตะเกียบ)  ได้รับการหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร  ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร

                      –   ร้อยละ  80.23  ตรวจไม่พบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

–    ร้อยละ  19.77  ยังตรวจพบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

และสามารถดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

                  เชิงปริมาณ

พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ดังนี้

–  ผู้ประกอบการร้านแผงลอย                                           จำนวน  30  คน

–  ผู้ประกอบการร้านชำ                                                  จำนวน  40  คน

–  อาสาสมัครสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล     จำนวน  52  คน

เชิงคุณภาพ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านอาหาร การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (ยา  เครื่องสำอาง)  ที่ปลอดภัยในชุมชน

–  ผู้ประกอบการร้านแผงลอย                                            คิดเป็นร้อยละ  89.96

–  ผู้ประกอบการร้านชำ                                                   คิดเป็นร้อยละ  85.65

–  อาสาสมัครสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล      คิดเป็นร้อยละ  80.00

2. ร้านค้าแผงลอย (ผู้ปรุงอาหาร  และผู้เสิร์ฟอาหาร  รวมถึงวัสดุในการใส่อาหาร  เช่น  จาน  ชาม  ช้อน ตะเกียบ)  ได้รับการหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร  ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร

–   ร้อยละ 23  ตรวจไม่พบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

–    ร้อยละ 77  ยังตรวจพบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

3. ร้านชำ , แผงลอย  (อาหาร)   มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. มีอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนสามารถดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

***********************

Comments

comments