การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนแก่ภาคีเครือข่าย SRRT ระดับตำบล

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนแก่ภาคีเครือข่าย SRRT ระดับตำบล

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประจำปี  2560

                 กิจกรรมที่  1  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและให้องค์ความรู้เชิงระบาดวิทยาแก่ทีม SRRT  คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตำบลหนองพระ

                 ดำเนินการในวันที่  28 – 29 สิงหาคม  2560  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น    ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ของโรคได้   โดยผลสำเร็จเป็นดังนี้

                1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  30 คน พบว่ามีความรู้เรื่องระบาดวิทยา การควบคุมโรค  การแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ   คิดเป็นร้อยละ 88.06

                2.คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตำบลหนองพระมีความพร้อมในการรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในพื้นที่

 

   

                        กิจกรรมที่ 2  การซ้อมแผนเพื่อรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  โดยทีม SRRT ตำบลหนองพระและเครือข่ายอำเภอวังทรายพูน

                    ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ของโรค  ดังนี้

1. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน ได้รับการซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  คิดเป็นร้อยละ 100

2. การดำเนินงานของทีม SRRT  ตำบลหนองพระ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนี้

เชิงปริมาณ

พบว่า คณะกรรมการ SRRT (ทีมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว)  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน

เชิงคุณภาพ

1. คณะกรรมการป้องกันมีความพร้อมในการรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในพื้นที่

2. การดำเนินงานควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งเครือข่าย SRRT ระดับตำบลเข็มแข็งแบบยั่งยืน

3. อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

 

****************************************

 

 

Comments

comments