การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แผนพัฒนาเท่าที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของประชาชนกระบวนตั้งแต่ที่มีแนวความคิด การจัดทำโครงสร้างการแก้ไขปัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ต้องมีการวางแผน เท่าที่ผ่านมาจะมีแผนในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นแผนปี แผนสามปี การนำแผนสามปีไปปฏิบัติจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งแผนพัฒนาสามปีจึงถือว่าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ได้กำหนดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) มีองค์ประกอบ ด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องนำมาดำเนินการพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเน้นการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้นโครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี นั้น ควรมีความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการคือ

๑)   มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับโครงการ / กิจกรรม

๒)   กิจกรรมที่จะอยู่ในแผนประจำปีแรก ของระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะ

๑.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ
๓.เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นระยะเวลาสามปี
๔.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๒   วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสามปี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสามปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒.เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรลุในเอกสารงบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ

๑.๓   ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผน

๑)   ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนเสนอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ คัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน

๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดออกประชาคมตามหมู่บ้าน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายและโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 • สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 • จัดเวทีประชาคมหลายๆ หน่วยงาน เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ควรนำมาใช้
 • ได้แนวทางการพัฒนาแล้วกำหนดโครงการต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาเป็นกรอบการพัฒนา
 • นำโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ มาจัดทำลำดับความสำคัญ บรรจุลงในแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

๑.เก็บรวบรวมข้อมูล
๒.การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.การจัดลำดับความสำคัญ
๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปีที่ประชุมร่วมกันพัฒนากำหนด โครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา

การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ(ฝ่ายช่าง) จัดทำรายละเอียด มีเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ เงิน, คน, วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ

 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๑.  สรุปสถานการณ์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยทำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ งบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้วต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการทุกโครงการเพื่อเป็นการรับประกันได้ว่า  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระได้ดำเนินการไป เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์งบประมาณ  วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร  เพื่อให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และมีความเป็นไปได้

 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ด้าน เทคนิค OWOT Analysis

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระได้กำหนดแผนการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาจะใช้เกณฑ์กำหนดจากบทบาทหน้าที่ตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดไว้ และเป็นไปตามระบบระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โอกาสที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการศึกษา สาธารณสุข แต่ต้องอยู่ในกรอบบทบาทหน้าที่ ที่จะทำได้ ในส่วนที่มีบทบาท อยู่ในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการจัดทำแผนในด้านต่าง ๆ ประชาชนจะคิดได้เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนงานอื่น ๆ ไม่สามารถจะเข้าถึงความคิดของประชาชนที่แท้จริงได้เลยกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงปัญหาเท่าที่ผ่านมา ได้ใช้เทคนิค SWOT พิจารณาสภาพการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า

จุดแข็ง (S-Strengths)

๑.ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๒.พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
๓.ชุมชนมีความสามัคคีไม่มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๔.มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อกับเมืองใหญ่ๆ ได้สะดวก
๕.ผู้นำมีความพยายามที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๖.องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน

จุดอ่อน (W-Weaknesses)

๑.ขาดแคลนแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำการชลประทาน
๒.ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
๓.ราคาผลผลิตตกต่ำ  ราคาผลผลิตถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง
๔.เกษตรกรมีหนี้สินนอกระบบเป็นจำนวนมาก
๕.ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
๖.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลการตลาด
๗.การใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตรทำให้คุณภาพดินตกต่ำ
๘.ขาดน้ำบริโภคที่สะอาด
๙.ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ที่ให้บริการสาธารณะและการขยายเขตคู่สายยังไม่ครบทุกครัวเรือน
๑๐.การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

โอกาส (O-Opportunities)

๑.นโยบายของรัฐบาล  การสร้างครัวของโลก
๒.นโยบายของจังหวัด ดินแดนแห่งการปลูกข้าวของประเทศ
๓.นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล
๔.นโยบายและกระแสสังคม การต่อต้านยาเสพติด
๕.กระแสความต้องการ การบริโภคข้าวปลอดสารพิษของสังคม

อุปสรรค/ข้อจำกัด (T-Threat)

๑.ความเสี่ยงการลงทุนภาคเกษตร ราคาต้นทุนสูงไม่คุ้มราคาขาย
๒.ปัญหาภัยแล้ว แล้งซ้ำซาก น้ำท่วม ไม่มีความแน่นอน / เสี่ยงทุกปี
๓.เกษตรกรขาดความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการทำการเกษตรเชิงธุรกิจตลาดครบวงจร
๔.การส่งเสริมภาครัฐ ขาดข้อมูลเชิงรุก ล้มเหลวตลอดทุกกิจกรรมที่ส่งเสริม
๕.ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาที่ไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
๖.งบประมาณการพัฒนามีไม่พอเพียง

วิเคราะห์การนำแผนพัฒนามาปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา

การจัดทำแผนพัฒนาที่ผ่านมา  ถึงแม้จะถูกกำหนดมาจากประชาคมหมู่บ้านก็จริง แนวความคิดของชาวบ้าน  แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ขุดลอกคลอง ไฟฟ้า ประปา ฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม ยังไม่หันมาสนใจในการพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข สังคม การประกอบอาชีพ การมีงานทำของประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นเหตุให้แผนพัฒนาที่ผ่านมาต้องดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เพราะมาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระเป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก งบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดทำโครงสร้าง โดยเฉพาะถ้าดำเนินการเป็นโครงการใหญ่ๆ สามารถดำเนินโครงการได้โครงการเดียว งบประมาณจึงไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการอื่น ๆ เนื่องจากงบประมาณมีน้อยจึงเป็นข้อจำกัดอย่างมากของการพัฒนา ถึงแม้กฎหมายกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณมาให้ แต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ได้รับงบประมาณน้อยมากและไม่สมดุลกับจำนวนประชากรและจำนวนพื้นที่

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แผนงานการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓.แผนงานการศึกษา
๔.แผนงานสาธารณสุข
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖.แผนงานเคหะและชุมชน
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๙.แผนงานการเกษตร
๑๐.แผนงานการพาณิชย์
๑๑.แผนงานงบกลาง

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมากและมีรายได้ ทั้งที่ อบต. จัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  มีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  ดังนี้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตารางเปรียบเทียบ/ โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี กับจำนวนแผนงานโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง ร้อยละ จำนวนงบ ประมาณในแผน พัฒนาประจำปี(บาท) จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ ๕,๔๗๐
๒.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว ๗๔ ๑๒ ๑๖.๒๑ % ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๙๓๖,๑๔๗.๔๐
๓.แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒๗ ๒๕ ๙๒.๕๙ % ๓,๐๐๕,๐๘๐ ๑,๔๔๗,๗๑๑.๑๙
๔.พัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ ๑๐ ๘๓.๓๓ % ๕,๑๓๐,๐๐๐ ๑๑,๔๗๐,๔๓๑.๓๐
๕.การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ๓๘ ๒๗ ๗๑.๐๕ % ๑๒,๒๙๗,๔๐๐ ๒,๘๘๓,๙๙๘.๕๐
รวม ๑๕๒ ๗๕ ๔๙.๓๔% ๕๓,๔๘๒,๔๘๐ ๒๓,๗๔๓,๗๕๘.๔๐

 

การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

การปฏิบัติตามแผนพัฒนามองในเชิงคุณภาพ ในทิศทางที่ผ่านมาการพัฒนามองในเชิงคุณภาพ ในทิศทางที่ผ่านมากการพัฒนาการปฏิบัติตามแผน  เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่การปฏิบัติจริง แผนการพัฒนาถูกนำมาใช้น้อยมากมองจากแผนพัฒนา ๕ ปี ข้อมูลมีแต่โครงการเป็นแท่ง ไม่มีรายละเอียดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มองความคุ้มค่าของงบประมาณ แต่ยังคงยึดติดไว้กับการเมือง การพัฒนาจึงไม่กระจายไปสู่ภาคชนบท แต่กลับรวมอยู่เฉพาะสังคมเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความเจริญเฉพาะแห่งนั่นเอง แผนพัฒนาจึงเป็นแผนที่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง คณะกรรมการจัดทำแผน เกิดขึ้นมาหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงตลอด ความชัดเจนการปฏิบัติงาน จึงไม่มีทิศทางกำหนดไว้ วางแผนไว้แต่ไม่ได้ปฏิบัติ พอเปลี่ยนผู้บริหารหลายครั้ง งานก็เปลี่ยนไป แผนพัฒนาก็เปลี่ยนไป จึงเป็นการเอาใจคณะผู้บริหารมากกว่าที่จะมุ่งเน้นพัฒนาตามแผนพัฒนาที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงการแก้ปัญหาให้กับชุมชน ประชาชน สังคมอย่างจริงจัง

แม้ว่าในเชิงปริมาณจะมีผลการดำเนินงานจริงเพียงร้อยละ ๒๑.๑๔ ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาถือว่าสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  เนื่องมาจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนแผนงานที่มีมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการจริงได้ทั้งหมด แต่หากจะพิจารณา จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาที่ครอบคลุมครบทุกด้าน เช่น

 • ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
 • ด้านการพัฒนาแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

จึงนับได้ว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ฉบับที่ผ่านมาได้มีผลการดำเนินการในเชิงคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และจะมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

 • ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
 • ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
 • ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ลำ
ดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม
๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผำ - ดงคันแทว ๑,๘๖๐,๐๐๐ - - ๑,๘๖๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหนองผำ - ทุ่งยาว
๑,๘๔๐,๐๐๐ - - ๑,๘๔๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดลอกคลองต้นจั่น หมู่ที่ ๑ -
หมู่ที่ ๑๒
๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดลอกคลองยางสามต้น หมู่ที่ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดลอกคลองร่องกอก หมู่ที่ ๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดลอกคลองร่องหิน หมู่ที่ ๑๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
บ้านยางสามต้น-อ่างเก็บน้ำต้นสำโรง
๒,๗๖๐,๐๐๐ - - ๒,๗๖๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดอ่างเก็บน้ำบ้านดงพลับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
โครงการขุดลอกคลองร่องสมอดำ
หมู่ที่ ๑๓
๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
๑๐ โครงการขุดลอกคลองสายคำโห้ หมู่ที่ ๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐  โครงการ ๑๙,๙๖๐,๐๐๐     ๑๙,๙๖๐,๐๐๐