สมาชิกสภา

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายพริ้ง กาจธัญกรณ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายวิชาติ กาจธัญกรณ์

รองประธานสภา อบต.หนองพระ

นายมนัส ธรรมขันธ์

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 1

นายสุดใจ วงษ์สง่า

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 1

นายมนตรี เง่าลี

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 2

นายสุชาติ ทองนาค

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 2

นายทนง ประเสริฐ

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 3

นายรุ่ง เพ็ชรเจริญ

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 3

นางนฤมล บุตรดี

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 4

นายศรีไพร สังข์ทอง

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 4

นายชัน สุขแพทย์

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 6

นายธวัชชัย คำพันธุ์ยิ้ม

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 6

นายถวิล พันธุ์ศร

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 7

นายกำไร กุฎมหาราช

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 7

นายอานนท์ พูลสม

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 8

นางสมบัติ   ฤทธิ์มนตรี

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 8

นายสุนทร   นาคเจียม

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 9

นายสุรินทร์   ทองทรัพย์

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 9

นายจำนง   วงษ์บุญมาก

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 10

นายบุญเลิศ   เกตุจันทร์

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 10

นายสังวาลย์ อ่อนแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 11

นายสมจิตร   มีแสง

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 11

นายบุญลือ   หละวัน

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 12

นายสมศักดิ์   เพชรประดิษฐ์

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 12

นายเดชา   จันทร์เจริญ

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 13

นายทองดี   สุขใส

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 13

นายสานิตย์   อยู่เบิก

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 14

นายประยงค์   ชาญตะปะ

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 14

นายบุญมา   ทัพเกษม

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 15

นายแก้ว  ศรีนิลแกม

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 15

นายสมศักดิ์   จุลมุสิ

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 16

นางสมหมาย ปาเวียง

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 16

นายอัมพร อินตา

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 17

นายบุญมาก   จุมมาลี

สมาชิกสภา อบต.หนองพระ หมู่ที่ 17