ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายจตุรภัทร ราชสุภา

ปลัด อบต.หนองพระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองพระ