สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.หนองพระ

ประวัติความเป็นมาตำบลหนองพระ

ในสมัยก่อน ใกล้ๆบริเวณบ้านหนองพระในปัจจุบันมีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่เศษ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชาวบ้านในละแวกนี้ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง และขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในการทำมาหากินของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคน และในวันหนึ่งของช่วงฤดูร้อนในปีที่เกิดความแห้งแล้งอย่างมากจนทำให้ปริมาณในหนองน้ำสาธารณะแห้งขอด ขณะที่ชาวบ้านได้เข้าไปหาปลาในหนองน้ำ ได้ปรากฏมีแสงสว่างเรืองรองใกล้ๆตอไม้ที่โผล่จากน้ำ จึงเดินเข้าไปดูและพบพระพุทธรูปเหลืองอร่ามทั้งองค์ ชาวบ้านจึงได้อันเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดเพื่อสักการบูชา และเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในหมู่บ้านและชาวบ้านได้พร้อมใจกันตั้งชื่อว่าหมู่บ้านของตนว่า บ้านหนองพระ  มาจนถึงปัจจุบัน

ประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลหนองพระปัจจุบัน มีเชื้อสายไทยเป็นส่วนใหญ่และมีเชื้อสายไทยอีสานและลาวพวนเป็นบางส่วน ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และมีเชื้อสายจีนบ้างเล็กน้อย การประกอบอาชีพเป็นการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่อยู่อาศัยเป็นแบบผสมผสานกันหลายรูปแบบ ปลูกบ้านไม้ชั้นเดียว และปลูกบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้และบ้านตึกทั้งหลัง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยและภาษาลาวเป็นบางส่วน

ปัจจุบันตำบลหนองพระแบ่งออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านหนองลากฆ้อน บ้านยางสามต้น บ้านบ่อแต้ บ้านหนองพระ บ้านหนองโพธิ์ บ้านดงพลับ บ้านเขาพนมพา บ้านเขาเขต บ้านดงคันแทว บ้านไดน้ำขุ่น บ้านหนองผำ บ้านไผ่สีทอง บ้านดงหมอนทอง บ้านหนองพระใต้ บ้านหนองโพธิ์เงิน บ้านหนองพระเหนือ 
บ้านหนองโปร่งเหนือ

ที่ตั้ง / อาณาเขตของตำบล

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตรประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๘   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวังทรายพูนระยะทางจากที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ประมาณ ๗ กิโลเมตร และระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลวังทรายพูน  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร
 • ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลเขาเจ็ดลูก    อำเภอทับคล้อ      จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังโพง   อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต.หนองปล้อง และ ต.สายคำโห้ อำเภอเมือง     จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่ / พื้นที่

ทั้งตำบล มีประมาณ ๗๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๕,๕๙๓ ไร่เศษ แบ่งออกเป็นดังนี้      

 • พื้นที่ทำการเกษตร                 ประมาณ   ๓๖,๐๐๐   ไร่
 • พื้นที่อยู่อาศัย                        ประมาณ     ๒,๐๐๐   ไร่
 • พื้นที่เขาพนมพาและเขาขมิ้น  ประมาณ        ๔๕๐   ไร่
 • พื้นที่อื่น ๆ                             ประมาณ     ๗,๑๔๓   ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและมีภูเขาสองลูกคือเขาขมิ้นอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่สีทอง และเขาพนพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ อยู่ในความดูแลของป่าไม้ มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น มีความลาดชัน ๑๕ องศา และสูงจากน้ำทะเลระดับปานกลาง ๕๐ - ๑๕๕ เมตร ชนิดหินเป็นหินภูเขาไฟชนิดโรโอไลท์แอนดีไซด์ บริเวณโดยรอบเขาพนมพาจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ(ต่อ)

เมื่อประมาณ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ประชาชนในพื้นที่บ้านเขาพนมพาทราบว่า ทางกรมทรัพยากรธรณีได้มาสำรวจพบสายแร่ทองคำ ประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปขุดหิน ดินลูกรังและนำไปร่อน ปรากฏว่าพบแร่ทองคำปะปนอยู่ ทำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงต่างบุกรุกไปขุดหาแร่ทองคำในบริเวณพื้นที่เขาพนมพาเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดปัญหามวลชนบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกิดปัญหาเกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจากดินถล่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอวังทรายพูนได้ออกประกาศห้ามบุกรุกเข้าไปในเขตพื้นที่เขาพนมพาโดยเด็ดขาด และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง มีความเห็นร่วมกันว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำบริเวณเขาพนมพาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลหนองพระมีแหล่งต้นน้ำ ๒ ที่ คือแหล่งต้นน้ำที่อยู่ในเขตตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไหลเข้าสู่เขตตำบลหนองพระ หมู่ที่ ๘ บ้านเขาเขต ผ่านลำคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านดงคันแทว, หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงหมอนทอง, หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแต้,  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพระ, หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพระเหนือ, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพระใต้ และหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองโพธิ์เงิน

แหล่งต้นน้ำที่เขตตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไหลเข้าสู่เขตตำบลหนองพระในลำเหมืองทุ่งทอง - หนองผำ ผ่านหมู่ที่ ๙ บ้านดงคันแทว,  หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลากฆ้อน, หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผำ, หมู่ที่ ๑๐ บ้านไดน้ำขุ่น และหมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา

ในช่วงฤดูร้อนสภาพพื้นที่ในเขตตำบลหนองพระ จะมีสภาพแห้งแล้งมาก ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปีประชาชนจะขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและเพื่อการบริโภคอย่างหนัก

ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลหนองพระมีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในแบบมรสุมโดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน  มี ๓ ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม / ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม /ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๕๕๘ มีอุณหภูมิ ๒๙ องศาเซลเซียส

ลักษณะประชากรและชุมชน

สภาพทั่วไปของชุมชนและลักษณะของประชากรและหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองพระ มีลักษณะการตั้งอาคารบ้านเรือนแบบถาวรตามสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เริ่มจาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไดน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลากค้อน, หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผำ, หมู่ที่ ๒ บ้านยางสามต้น, หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแต้, หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงหมอนทอง, หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพระ, หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพระเหนือ, หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโพธิ์, และหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองโพธิ์เงิน และเส้นถนนหลวงชนบทหมายเลข ๑๓๐๔  บ้านยางสามต้น - บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่สีทอง, หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา, หมู่ที่ ๖ บ้านดงพลับ, หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองโปร่งเหนือ และเส้นถนนทางหลวงชนบท เส้นบ้านยางสามต้น - ทุ่งโม่ง หมู่ที่ ๒ บ้านยางสามต้น, หมู่ที่ ๙ บ้านดงคันแทว, หมู่ที่ ๘ บ้านเขาเขต

ราษฎรในเขตตำบลหนองพระมีเชื้อสายและกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ คือเชื้อสายไทย เชื้อสายอีสานและกลุ่มชนลาวพวนที่อพยพมาจากจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นบางส่วนโดยแยกออกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

 • หมู่ที่ ๑   บ้านหนองลากฆ้อน   เชื้อสายไทยจีน และไทยลาว อพยพมาจากหลายจังหวัดมาตั้ง
  ถิ่นฐานเพื่อทำกิน
 • หมู่ที่ ๒   บ้านยางสามต้น   เชื้อสายไทยลาว ย้ายมาจาก บ้านหัวดง บ้านป่ามะคาบ บ้านดงป่าคำ บ้านคลองแขก บ้านคลองข่อย บ้านวังหว้า รวมทั้งลาวบ้านวังหว้าและบ้านล่างสระบุรี มาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำมากิน
 • หมู่ที่ ๓   บ้านบ่อแต้ เชื้อสายไทย   เป็นคนถิ่นเดิมจังหวัดพิจิตร คนอพยพมาจากหลายอำเภอตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองที่ทำกิน
 • หมู่ที่ ๔   บ้านหนองพระ   เชื้อสายไทย และไทยลาว อพยพมาจากภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี  จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท มาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำกิน                              
 • หมู่ที่ ๕   บ้านหนองโพธิ์   เชื้อสายไทย และไทยลาว อพยพมาจากจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีตระกูลดั้งเดิมคือ สุขเจริญมาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำกิน
 • หมู่ที่ ๖   บ้านดงพลับ   เชื้อสายไทยลาว อพยพมาจากหลายจังหวัด มาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำกิน
 • หมู่ที่ ๗   บ้านเขาพนมพา   เชื้อสายไทยลาว  ส่วนใหญ่เป็นคนภาคกลาง มาตั้งถิ่นฐานทำกิน
 • หมู่ที่ ๘   บ้านเขาเขต   เชื้อสายไทยลาว  ส่วนใหญ่เป็นคนภาคกลาง มาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำกิน
 • หมู่ที่ ๙   บ้านดงคันแทว   เชื้อสายไทย และอพยพมาจากจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงจังหวัด มาตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองทำกิน
 • หมู่ที่ ๑๐   บ้านไดน้ำขุ่น   เชื้อสายไทย และไทยลาว อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี ถิ่นฐานเพื่อ จับจองที่ทำกินบ้านไดน้ำขุ่นก่อนทุกกลุ่ม คือ ตระกูลเกตุจันทร์ และกลุ่มไทยลุ่มน้ำคือตระกูลสุขเกษม
 • หมู่ที่ ๑๑   บ้านหนองผำ   แยกออกจากบ้านหนองลากฆ้อนเชื้อสายไทย จากจังหวัดสระบุรี ครอบครัวแรกอพยพมา ตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองที่ทำกินคือนาย สังวาลย์ จินดารัตน์
 • หมู่ที่ ๑๒   บ้านไผ่สีทอง   เชื้อสายไทย  เป็นคนหลายจังหวัด หลายกลุ่มอพยพมาจากหลายจังหวัด ตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองที่ทำกิน และชักชวนญาติพี่น้องมาตั้งถิ่นฐาน
 • หมู่ที่ ๑๓   บ้านดงหมอนทอง   เชื้อสายไทย และไทยลาว ครอบครัวแรกที่เข้ามาอยู่คือคุณตาจันทร์ คุณยายป้ำ ตระกูลดั้งเดิมคือ สุกใส, จันทร์เจริญ และตระกูลพิมทอง
 • หมู่ที่ ๑๔   บ้านหนองพระใต้   เชื้อสายไทย เป็นคนหลายจังหวัด หลายกลุ่มอพยพมาจากหลายจังหวัด  ตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองที่ทำกิน 
 • หมู่ที่ ๑๕   บ้านหนองโพธิ์เงิน   เชื้อสายไทย เป็นคนถิ่นเดิมจังหวัดพิจิตร ตำบลสายคำโห้ และตำบลบ้านบุ่งอพยพมา ตั้งถิ่นฐานเพื่อจับจองที่ทำกิน
 • หมู่ที่ ๑๖   บ้านหนองพระเหนือ   เชื้อสายไทย และไทยลาว  อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานี
 • หมู่ที่ ๑๗   บ้านหนองโปร่งเหนือ   เชื้อสายไทย และไทยลาว  อพยพมาจากจังหวัดสระบุรี

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองพระ

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  มีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวน

ครัวเรือน

ชาย หญิง รวม
หนองลากฆ้อน นางยุพิน   ฉายอรุณ 395 419 814 321
ยางสามต้น นายเทียนชัย   เจียมศรีชัย (กำนัน) 507 535 1042 387
บ่อแต้ นางฮอน   บุญประคอง 314 314 628 191
หนองพระ นายสุด   มาเกิด 194 186 380 133
หนองโพธิ์ นางทองบาง   จันทร์กระจ่าง 95 92 187 75
ดงพลับ นายสุชาติ   สุขแพทย์ 198 169 367 121
เขาพนมพา นางสังวาลย์   พิจิตรศิริ 295 292 587 205
เขาเขต นายบัญญัติ   ประสาทสีดา 150 159 309 104
ดงคันแทว นายนิกร   มังคะโชติ 254 263 517 161
๑๐ ไดน้ำขุ่น นายศุภกฤต   สารศรี 125 138 263 93
๑๑ หนองผำ นางนงค์นุช   จันทร์แจ่ม 125 116 241 69
๑๒ ไผ่สีทอง นายมงคล   สมบัติอยู่ 90 104 194 79
๑๓ ดงหมอนทอง นายทองสุข   สุขใส 150 155 305 83
๑๔ หนองพระใต้ นายวิวิธชัย   มุสิกะพันธ์ 146 157 303 106
๑๕ หนองโพธิ์เงิน นางสาวสุพัดตา   สังฆะมณี 32 32 64 19
๑๖ หนองพระเหนือ นายเสมียน   มั่นเกตุวิทย์ 256 277 533 271
๑๗ หนองโปร่งเหนือ นายสมนึก   อินทร์จุ้ย 141 114 255 79
รวม 3,500 3,534 7,034 2,499

*ข้อมูลสถิติประชากรและบ้าน ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐