ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองพระนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถานในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๑ แห่ง
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

๑.วัดศรีสัทธาราม           หมู่ที่  ๑          บ้านหนองลากฆ้อน
๒.วัดไตรยางค์วนาราม    หมู่ที่  ๒          บ้านยางสามต้น
๓.วัดบ้านบ่อแต้             หมู่ที่            บ้านบ่อแต้
๔.วัดบ้านหนองพระ       หมู่ที่  ๔           บ้านหนองพระ
๕.วัดหนองโพธิ์             หมู่ที่  ๕          บ้านหนองโพธิ์
๖.วัดดงพลับ                 หมู่ที่  ๖          บ้านดงพลับ
๗.วัดเขาพนมพา           หมู่ที่  ๗          บ้านเขาพนมพา
๘.วัดเขาเขต                หมู่ที่  ๘          บ้านเขาเขต
๙.วัดไดน้ำขุ่น               หมู่ที่  ๑๐        บ้านไดน้ำขุ่น
๑๐.วัดเขาขมิ้น              หมู่ที่  ๑๒        บ้านไผ่สีทอง
๑๑.วัดดงม่วงเฒ่า          หมู่ที่  ๑๔        บ้านหนองพระใต้

วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม

วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนในตำบลหนองพระ ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกันโดยมีประเพณีที่สำคัญ คืองานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ช่วงประมาณก่อนเดือน ๖ ก่อนลงมือทำนาแต่ละหมู่บ้าน มีการทำบุญตักบาตรนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้คนภายในหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน / งานประเพณีทำบุญเข้าพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นงานประเพณีทางพุทธศาสนา คือเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ กลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ โดยชาวบ้านจะรวมตัวกันหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระสงฆ์เพื่อใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนใช้ในกิจของสงฆ์ตลอดช่วงการเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน  /งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งของหมู่ที่ ๒ บ้านยางสามต้น ในต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านจะรวมตัวกันมาประกอบ
พิธีกรรมที่วัดโดยให้หญิงสาวที่ถือพรหมจรรย์ ถือศีลใช่ชุดขาวทำพิธีกวนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ และมีพระสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีช่วงที่กวนข้าวทิพย์ เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นำไปถวายพระ และแจกจ่ายให้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทาน สำหรับงานประเพณีดังกล่าวเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าหนึ่งวันก่อนที่จะตรัสรู้ ถือว่ามีผลานิสงส์มาก / ประเพณีทำบุญเผาข้าวหลาม เนื่องจากประชาชนในเขตตำบลหนองพระมีบรรพบุรุษอพยพมากจากจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีเชื้อสายลาวพวน ทำให้ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีท้องถิ่นเฉพาะ โดยประชาชนในหมู่ ๑๓ บ้านดงหมอนทอง ในทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หลังเสร็จสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวแล้ว เพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ของข้าวผลผลิตทางการเกษตรและช่วยสืบทอดพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง โดยตัดไม้ไผ่ที่มีอายุพอเหมาะนำมาตัดเป็นท่อน ๆ แล้วแช่ข้าวเหนียว ขูดมะพร้าว แล้วกรอกลงในท่อนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ แล้วปิดปากกระบอก และนำไปเผาไฟ แล้วรุ่งเช้านำข้าวหลามไปร่วมทำบุญถวายพระสงฆ์และแบ่งปันกันในการรับประทาน

 

ประเพณีพื้นบ้านของชาวตำบลหนองพระ

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาววังทรายพูน

งานลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นงานที่สำคัญของเกษตรกรชาวอำเภอวังทรายพูนทุกตำบล ซึ่งได้ถือกำเนิดจาก นายปรีชา เรืองจันทร์  นายอำเภอวังทรายพูนในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มเนื่องในเขตอำเภอวังทรายพูนมีพื้นที่ในการทำนามาก ซึ่งจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยจัดหมุนไปในแต่ละปีตามองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอวังทรายพูน เพื่อเป็นการบูรณาการในการพัฒนาอาชีพการเกษตรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง และที่สำคัญคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันไป รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ทำให้เกิดวางแผนการผลิต การแก้ปัญหา ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว อีกทางหนึ่ง ในงานกิจกรรม มี

๑.กิจกรรมสู่ขวัญข้าว
๒.กิจกรรมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าว
๓.จำหน่ายกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปข้าวในรูปแบบต่าง ๆ
๔.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
๕.กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีงานแตงโมโชว์กรงนก 

ถือว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญของอำเภอวังทรายพูนอีกประเพณีหนึ่ง  สืบเนื่องมาจากหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการทำนาเสร็จสิ้นเกษตรกรในเขตอำเภอวังทรายพูนจะเริ่มปลูกแตงโมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งและปลูกมากในเขตที่ตำบลหนองพระและตำบลวังทรายพูน โดยนายประเทือง  เกตุอ่ำ นายอำเภอวังทรายพูนเป็นผู้ริเริ่มให้จัด งานประเพณีงานแตงโมโชว์กรงนก  ครั้งแรกโดยจัดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรและเป็นการบูรณการกิจการทางการเกษตรหลายอย่างเข้าด้วยกัน พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมงานหัตถกรรมและเครื่องจักรสานกรงนก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของตำบลหนองพระ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในงานดังนี้

๑.ประกวดนิทรรศการของดีในพื้นที่แต่ละตำบลของส่วนราชการ การออกงานของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนและร้านค้าต่าง ๆ
๒.การแสดงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรแตงโมปลอดสารพิษ งานหัตถกรรมจักสานกรงนกและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๓.การประกวดงานแสดงของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และการแข่งขันกีฬาเปตอง
๔.การประกวดแตงโมปลอดสารพิษ การแสดงส้มตำประกอบลีลา การแข่งขันกินแตงโม
๕.การประกวดธิดาแตงโม

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อำเภอวังทรายพูน จะมีการจัดงานประเพณีแตงโมโชว์กรงนกเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้ดำรงอยู่คู่อำเภอวังทรายพูนสืบไป