ข้อมูลสภาพสังคม

สภาพสังคม

โรงเรียนในเขตตำบลหนองหนองพระมีจำนวน ๕ แห่ง โดยแยกออกเป็น ดังนี้

 • โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา  ระดับมัธยมศึกษา     ม.๑ - ๖
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บ้านหนองพระ  ป.๑ - ๖ และ ม. ๑ - ๓
 • โรงเรียนบ้านยางสามต้น  ระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๖
 • โรงเรียนบ้านหนองลากฆ้อน        ระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๖
 • โรงเรียนบ้านดงพลับ      ระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๖
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพระ                    
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม
 • ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านบ่อแต้
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองพระ
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  ๑๗  หมู่บ้าน

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองพระนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถานในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๑ แห่ง
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

๑.วัดศรีสัทธาราม           หมู่ที่  ๑          บ้านหนองลากฆ้อน
๒.วัดไตรยางค์วนาราม    หมู่ที่  ๒          บ้านยางสามต้น
๓.วัดบ้านบ่อแต้             หมู่ที่            บ้านบ่อแต้
๔.วัดบ้านหนองพระ       หมู่ที่  ๔          บ้านหนองพระ
๕.วัดหนองโพธิ์             หมู่ที่  ๕          บ้านหนองโพธิ์
๖.วัดดงพลับ                 หมู่ที่  ๖          บ้านดงพลับ
๗.วัดเขาพนมพา           หมู่ที่  ๗           บ้านเขาพนมพา
๘.วัดเขาเขต                หมู่ที่  ๘          บ้านเขาเขต
๙.วัดไดน้ำขุ่น              หมู่ที่  ๑๐        บ้านไดน้ำขุ่น
๑๐.วัดเขาขมิ้น              หมู่ที่  ๑๒        บ้านไผ่สีทอง
๑๑.วัดดงม่วงเฒ่า          หมู่ที่  ๑๔        บ้านหนองพระใต้

 

สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพระ
 • มีลานออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน   จำนวน  ๕  แห่ง
 • คลินิกเอกชน ๑ แห่ง

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ที่พักสายตรวจตำบลหนองพระ  หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลากฆ้อน        จำนวน  ๑  แห่ง
 • ศูนย์ อปพร. หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ ตำบลหนองพระ หมู่ที่ ๒      จำนวน  ๑  แห่ง