ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      แนวทางการพัฒนา

 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ
 • สงเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรให้มีศักยภาพ ทรัพยากรน้ำ การศึกษาการออกแบบ เพื่อการบริหารจัดการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและใช้ผังเมืองเป็นตัวชี้นำในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิจิตร
 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว

       แนวทางการพัฒนา

 • ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเกษตร
 • ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมกาใช้สารชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ดี พร้อมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
 • ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตร
 • การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ส่งเสริมด้านการตลาด การค้า การลงทุน ทุกระดับ
 • พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
 • ยกมาตรฐานระดับราคาโดยสร้างเอกลักษณ์ข้าวพิจิตรมีเครื่องหมายรับรองเพื่อสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ
 • สร้างมูลค่าเพิ่มการค้าภายในประเทศและการส่งออก สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจ
 • สนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร
 • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • พัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป
 • ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อการส่งออก
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวข้าว
 • ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร โดยสนับสนุนเครือข่าย เพิ่มขีดความสามารถในการลดหนี้สิน และลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

       แนวทางการพัฒนา

 • ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นสร้างความรู้ รู้รักสามัคคี
 • การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
 • การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 • การรณรงค์ และปลูกฝังจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสร้างพลังให้เป็นทุนสังคม
 • ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
 • สร้างเครือข่ายและขยายพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
 • การบริหารจัดการพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
 • พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 • การส่งเสริมและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
 • ส่งเสริมยกระดับการศึกษาประชาชนวัยแรงงาน อายุระหว่าง ๑๕-๖๐ ปี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการผลิตที่มีลู่ทางการตลาดระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและการส่งออกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะ Supply Chain เป็น Cluster
 • สนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็งและขยายช่องทางการตลาดในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ/หรือส่งออก
 • การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิ์เด็กเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ และสตรี
 • การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 • การพิทักษ์และคุ้มครอบสิทธิตามกฎหมาย
 • การจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา
 • การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
 • ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย เล่นกีฬา ออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 • การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 • การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
 • การพัฒนาชุมชนปลอดภัย ตำบลปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

      แนวทางการพัฒนา

 • การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 • การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 • การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
 • การพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่สากล โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
 • การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

      แนวทางการพัฒนา

 • การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
 • การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ สื่อการเรียนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างหลากหลาย
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ

นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร

๑.บริหารจัดการน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
๓.แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มอาสาสมัครส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  การประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ การจัดเวทีประชาคม จัดให้มีการประชุมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการบริหารให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระรับทราบและทุกคนมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นได้

๑.๒ การบริหารจัดการที่ดี

สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  เน้นการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระลดขั้นตอนการทำงาน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและความรู้ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  บริหารพัสดุให้เป็นไปด้วยความประหยัด ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน

๑.๓  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานอย่างเป็นทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง

๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรม  เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีโดยการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  การจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ  สร้างความเข้าใจในการเสียภาษีให้แก่ประชาชน รวมทั้งการสำรวจตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีเพื่อนำเข้าสู่ระบบและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๑.๕ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดำเนินโครงการจัดรถสายตรวจป้องกันอาชญากรรม สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่อสร้างความอบอุ่นใจและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน  รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้มีคุณภาพ  เทียบเท่าสถานศึกษาเอกชนทั้งในด้านของอาคารสถานที่ การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๒.๒ การส่งเสริมสุขภาพ

มุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค การเล่นกีฬา เน้นการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๒.๓ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก เช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ เพิ่มศักยภาพด้านกีฬา ส่งเสริมบทบาทสตรีจัดกิจกรรมนันทนาการและการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและคนพิการ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ เศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร

 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พัฒนา ถนน สะพาน ทางเท้า แหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรม ท่อระบายน้ำจะดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วนและเพียงพอมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมทั้งจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค