หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพระ
สาธารณสุขในตำบล
หนองพระ
ศาสนสถานในตำบล
หนองพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองพระ
นายวิฑูรย์ เจียมศรีชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สอบถามได้ที่ 056-619-862 ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองพระ
www.nongpraphichit.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
  นายวิฑูรย์ เจียมศรีชัย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
ติดต่อ อบต.หนองพระ

โทร : 056-619-862

EMAIL : info@nongpraphichit.go.th
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายสมบัติ อ [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ช่องทางน้ำ [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนู คำตา หมู่ที่ 6 [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
 
 
   
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายในเขตตำบลหนองพระ (ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเติมน้ำยาเคมีในถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
   
   
 
(พจ0023.5/ว3759 ลว 23ก.ย.65) การโอนเงินเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.2542งวด8 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565(พจ0023.5/ว3759 ลว 23ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3758 ลว 23 ก.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้่า)ครั้งที่ 5(พจ0023.5/ว3758 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ด่วนที่สุดที่ พจ 0023.5/10879 ลว การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2555/2556  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3742 ลว 23 ก.ย.65) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565(พจ0023.5/ว3742 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3738 ลว 23 ก.ย.65 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) (พจ 0023.3/ว 3738 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3737 ลว 23 ก.ย.65 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น (พจ 0023.3/ว 3737 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3736 ลว 23 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโครงเรื่องมอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (พจ 0023.3/ว 3736 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3734 ลว 23 ก.ย.65 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3734 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3733 ลว 23 ก.ย.65 การจัดส่งรายชื่่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3733 ลว 23 ก.ย.65  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3730 ลว 23 ก.ย.65 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พจ 0023.3/ว 3730 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3744 ลว 23 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 (พจ 0023.3/ว 3744 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3743 ลว 23 ก.ย.65 ขอข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 3743 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.4/ 374 วง 22 ก.ย 65 จัดทำสรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว3740 ลว 23 กันยายน 25 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3729 ลว 23 ก.ย.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (พจ 0023.3/ว 3729 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3726 ลว 22 ก.ย.65 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (พจ 0023.3/ว 3726 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3725 ลว 22 ก.ย.65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 (พจ 0023.3/ว 3725 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3723 ลว 22 ก.ย.65 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) (พจ 0023.3/ว 3723 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3722 ลว 22 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิวาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ ฯ) (พจ 0023.3/ว 3722 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3721 ลว 22 ก.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 (พจ 0023.3/ว 3721 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
 
   
   
 
ทต.เนินปอ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางลาย ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหลวง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดู [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะคาบ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่ามะคาบ กองช่างดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟบริเวณ หมู่ 14 ต.ป่ามะคาบ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่ 1 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หอไกร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา(2561-2565)ครั้งที่12/2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมถนนหมู่ 5 บริเวณซอยเกษตร [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หอไกร งานกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่1 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เด็กปฐมวัยร่างกายแข็งแรง [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมถนนหมู่ 1 บริเวณแยกหัวรอ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมถนนหมู่ 6 บริเวณริมน้ำติดกับลิฟท์ข้ามแม่น้ำไปวัดไข่เน่า [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.ตะพานหิน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางลาย ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-008 สายทางเนินตา [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  นายจตุภัทร ราชสุภา  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร. 056-619-862
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
   

เครื่องเบญจรงค์

เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2563
 
 
 
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-862
 
 
   
อบต.หนองพระ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180 โทรศัพท์ : 056-619-862
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,191,161 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ