หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สอบถามได้ที่ 056-619-862 ค่ะ
 
ข่าวสาร อบต.
 
  
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่ 16-30  ธันวาคม  2562  ดังความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น
  
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ  22   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่  16-30  ธันวาคม  2562  โ