หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


รายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติงานแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คำแนะนำการชำระภาษี


คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


การขอสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี


ขอน้ำอุปโภคบริโภค

  (1)     2      3